สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-22

      ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดเตรียม วัตถุทดสอบแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 11,000 หลอด สำหรับจัดส่งเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา เพื่อใช้ในการประเมินความสามารถ และพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยี จำนวนกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ