สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-10

      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 -11.30 น. ห้องประชุม A-204 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีการประชุม ความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยตามมาตรฐานสากล ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

 
โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมดำเนินการในสาระสำคัญดังต่อไปนี้
 
1. จัดทำ MOU ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในการจัดทำแนวทางการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย
 
2. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขสนับสนุนทีมวิทยากรเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย
 
3. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง