สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-09

        ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญ EurA1c 2020 เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c ในระดับนานาชาติ ร่วมกับหน่วยงาน International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งทำหน้าที่จัดเตรียมตัวอย่างและประเมินผล และฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขดำเนินการส่งตัวอย่างวัตถุทดสอบให้กับห้องปฏิบัติการสมาชิกภายในประเทศ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และรวบรวมผลตอบกลับเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับห้องปฏิบัติการในระดับนานาชาติ

 

      

     

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!