สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ

วันที่ :2021-07-12

 

การจัด Webinar ปี 2564
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 1/2564  
เรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
วันที่ 15 มกราคม 2564
วิทยากร : นายแพทย์ นายแพทย์ บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
        
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 2/2564 
เรื่อง : Keys for Establishing a Molecular Diagnostics Laboratory
วันที่ 29 มกราคม 2564
วิทยากร: ดร. สุมนมาลย์  อุทยมกุล สถาบันบำราศนราดูร
 
        
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 3/2564 
เรื่อง : จากพื้นฐาน..สู่...การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัย ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน: COVID-19 Model
Part 1 : Principles Part
Part 2 : Methods & Applications

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
วิทยากร: ดร. พิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 
        
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 5/2564     
เรื่อง : Real-time PCR approach: Principles, Analysis, Data Interpretation
วันที่ 12 มีนาคม 2564
วิทยากร: ผศ.ดร. นาวิน ห่อทองคำ คณะแพทยศาสตร์ศิริริาชพยาบาล ม.มหิดล
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 6/2564     
เรื่อง : การควบคุมคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ
วันที่ 26 มีนาคม 2564
วิทยากร: ผศ.ดร. นาวิน ห่อทองคำ คณะแพทยศาสตร์ศิริริาชพยาบาล ม.มหิดล
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 7/2564     
เรื่อง : ตู้ชีวนิรภัย หลักการ การใช้งาน ปัญหา และแนวทางแก้ไข
วันที่ 9 เมษายน 2564
วิทยากร: นางสาวศิริรัตน์ ละดาพงษ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 8/2564     
เรื่อง : Biosafety: Disinfectant
วันที่ 23 เมษายน 2564
วิทยากร: นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 9/2564     
เรื่อง : การบรรจุและขนส่งตัวอย่างสารชีวภาพ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
วิทยากร: นายอธิวัฒน์ ปริมสิริคุณาวุฒิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 10/2564     
เรื่อง : การประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
วิทยากร: นายรติกร กัณฑะพงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 11/2564     
เรื่อง : การเตรียมความพร้อม ISO 15189 (Part 1): ข้อกำหนดและแนวทางอย่างย่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
วิทยากร: นายสุรศักดิ์ หมื่นพล สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ
      
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 12/2564     
เรื่อง : การเตรียมความพร้อม ISO 15189 (Part 2): เตรียมการอย่างไร...ให้ปิงปุริเย่
วันที่ 11 มิถุนายน 2564
วิทยากร: ดร.สิริพรรณ แสงอรุณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
      

 ข้อมูล ข่าวสาร COVID-19