สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-02-05

 

การจัด Webinar ปี 2564
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 1/2564  
เรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
วันที่ 15 มกราคม 2564
วิทยากร : นายแพทย์ นายแพทย์ บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
        
 Meeting Recording "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 2/2564 
เรื่อง : Keys for Establishing a Molecular Diagnostics Laboratory
วันที่ 29 มกราคม 2564
วิทยากร: ดร. สุมนมาลย์  อุทยมกุล สถาบันบำราศนราดูร
 
        

 ข้อมูล ข่าวสาร COVID-19