สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-01-18

นายแพทย์อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำเดือนมกราคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม A 203  อาคาร 1 ชั้น 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2563 รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยผู้เข้าร่วมการประชุม คือ ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/งาน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!