สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2021-01-13

        จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP ให้เป็นหน่วยทดสอบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ OECD GLP  (OECD GLP complied test facility) เมื่อ 15 มกราคม 2563  ซึ่งเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทย ให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบไปขึ้นทะเบียนขายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น

        นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่ Test Facility Management  เปิดเผยว่า OECD GLP หรือ OECD Good Laboratory Practice คือระบบคุณภาพที่ช่วยจัดการห้องปฏิบัติการให้มีมาตรฐาน นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการที่เน้นทางด้านการทดสอบความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ทดลองในมนุษย์ ตามหลักเกณฑ์ของ OECD หรือ Organization for Economic Co-operation and Development โดยข้อมูลที่ได้จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP จะมีคุณภาพสูง เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับการรับรองมาตรฐาน OECD GLP ในขอบเขต Toxicity study เป็นแห่งที่ 2 ของประเทศไทย โดยมี  scope ของสินค้าที่ขอการรับรอง 6 ชนิด คือ ยา (Pharmaceuticals), วัตถุเจือปนอาหาร(Food additives), เครื่องสำอาง (Cosmetic products), ผลิตภัณฑ์ยารักษาสัตว์ (Veterinary drugs products) ,ผลิตภัณฑ์สารเคมีในครัวเรือน (Household chemicals products) และเครื่องมือแพทย์ (Medical devices)  โดยเมื่อวันที่ 5-8 มกราคม 2564 กรมวิทย์ฯได้รับการตรวจสอบประจำ (Routine inspection) จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการซึ่งเป็น Compliance Monitoring Authority (CMA) ประจำประเทศไทย  พบว่า  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงเป็นหน่วยทดสอบที่ปฏิบัติงานสอดคล้องกับ OECD GLP  (OECD GLP complied test facility)

นายแพทย์พิเชฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า  “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีห้องปฏิบัติการทดสอบพิษวิทยาที่สอดคล้องกับข้อกำหนด OECD GLP แล้ว  คาดว่าห้องปฏิบัติการทดสอบการกลายพันธุ์ (Mutagenicity studies) จะได้รับการรับรอง OECD GLP ต่อไปในอนาคต” รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าว