สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-12-24

       วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม A 203 ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) สำหรับการให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนอกสถานที่  โดยร่วมกันหาแนวทางในการออกแบบห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของเทคนิคทางชีวโมเลกุลและความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะส่งให้ผลให้การรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่นี้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยทั้งกับผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!