สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-18

        ทีมพัฒนาระบบ NRIIS โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) ในหัวข้อ 1) วิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับผู้ประสานหน่วยงาน 2) วิธีการกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับนักวิจัย และ 3) วิธีตรวจสอบของแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน และคลิกส่ง สกสว. ตรวจสอบ จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยคณะทำงานจัดทำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข   ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัย และหัวหน้าโครงการวิจัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM) ณ ห้องประชุม A-204 อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข