สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-16

 เรื่อง “DMSc QR code”

บรรยายโดย นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์
 
13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ห้องประชุม A 204 อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
 
 
มีผู้ให้ความสนในหัวข้อ เรื่อง “DMSc QR code” จำนวน 70 คน   
วัตถุประสงค์  หลักในการอบรมครั้งนี้ เพื่อช่วยให้บุคลากรในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรมจัดเก็บเอกสารได้อย่างถูกต้อง และลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งบุคคลากรสามารถเข้าถึงเอกสารได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
 
   
 
                    
 
คณะทำงานทีมงานจัดการความรู้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ 2564

  

!!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!