สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-12

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม A204 อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยคณะทำงานจัดทำโครงการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จัดประชุมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม ZOOM เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วม “ประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอและการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-15.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมจากห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อิมแพค เมืองทอง

        วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเสนอแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565 ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางและระบบของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. ยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสอดคล้องกับแผนด้าน ววน. ที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ  

 

 

   

   

 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!