สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-11-10

          ห้องประชุม A-203 เวลา 13.30-15.30 น. 

        การประชุมปรึกษาหารือเรื่อง การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ (Quadruple test) ด้วยเครื่องอิมมูโนเอสเสอัตโนมัติแบบฟลูออเรสเซนต์รุ่น Brahms Kryptor Gold (Thermo Fisher Scientific, Germany) หลักการ Immunoassay บนเทคนิค Time-Resolved Amplification Cryptate Emission (TRACE) โดยมีคุณนพดล เสรีรัฐ บริษัทดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด เป็นวิทยากร จัดโดยฝ่ายโลหิตวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

 

 
          ห้องประชุม A-204 เวลา 13.00 -16.30 น.
 
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการรองรับโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และโรคโควิด-19 ปีงบประมาณ 2564 และการจัดประชุมสัมมนาออนไลน์ (Webminar) เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSC EID lab network)  
 
 
 

 !!! คลิ๊กดาวโหลด PDF !!!