สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-10-28

        วันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ แพทย์หญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิรก ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (กรุงเทพมหานคร) ร่วมประชุมหารือการตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ณ ห้องประชุม A ๒๐๓ ชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โดยมี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้าห้องปฏิบัติ ให้การต้อนรับ โดยวาระการประชุมมีรายการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

              1. การตรวจคัดกรอง Down syndrome 
              2. การตรวจคัดกรอง Thalassemia 
              3. การตรวจคัดกรอง HPV DNA 
              4. การตรวจคัดกรอง thyroid 
              5. การตรวจคัดกรอง VDRL TPHA