สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-10-09

 

      โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ การทราบสถานการณ์ยุงลายและหาพื้นที่เสี่ยงของโรคเชิงพื้นที่ตามภูมิภาค โดยใช้เทคนิค GIS และสถิติขั้นสูง ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 


สถานการณ์ยุงลายจากการสำรวจด้วยกับดักไข่
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค GIS วิธี Ordinary Kinging เพื่อการประมาณค่าประชากรยุงลายเชิงพื้นที่ในแต่ละภาค
 

 

 ยุงลายภาคเหนือ    

 

 

 

 


 


จากผลการสำรวจประชากรยุงลายปี 2563 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ดังนี้ จังหวัดกำแพงเพชร น่าน พะเยา พิษณุโลก ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ โดยมีค่าเฉลี่ยไข่      เท่ากับ 1.42, 1.50, 0.21, 2.01, 0.51, 1.12, 0.82, 8.16 ตามลำดับ         จากการประมาณค่าเชิงพื้นประชากรยุงลาย ใช้จุดสำรวจ    ด้วยวิธี Kringing ที่ภาคนี้พบประชากรยุงลายมากเฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ที่บริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์
 

  

 ยุงลายภาคกลาง

 

 

  

จากผลการสำรวจประชากรยุงลายปี 2563 ของ 8 จังหวัดภาคกลาง ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ตราด ระยอง ลพบุรี สระแก้ว เพชรบุรี โดยมีค่าเฉลี่ยไข่เท่ากับ 5.30, 23.34, 9.17, 10.99, 9.27, 13.51, 9.59, 7.28 ตามลำดับ จากการประมาณค่าเชิงพื้นประชากรยุงลาย ใช้จุดสำรวจ ด้วยวิธี Kringing ที่ภาคนี้พบประชากรยุงลายมากบริเวณด้านตะวันออก และ ด้านเหนือของภาคบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง ลพบุรี และสระแก้ว

 

 ยุงลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

จากผลการสำรวจประชากรยุงลายปี 2563 ของ 8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา มหาสารคาม สกลนคร สุรินทร์ อุบลราชธานี เลย โดยมีค่าเฉลี่ยไข่เท่ากับ 1.01, 3.01, 3.66, 3.72, 4.02, 1.85, 1.70, 2.60 ตามลำดับ จากการประมาณค่าเชิงพื้นประชากรยุงลาย ใช้จุดสำรวจ ด้วยวิธี Kringing ที่ภาคนี้พบประชากรยุงลายมากเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้และด้านกลางของภาค บริเวณจังหวัดนครราชสีมา

 

 

 

 

รายงานการพยากรณ์

 

รายละเอียดผลการวิเคราะห์แต่ละภาค

 

 

 

 

วิเคราะห์โดย ดร.จิตติ จันทร์แสง และคณะ
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข