สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-10-08

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีพันธกิจพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของประเทศ ได้มีบทบาทสำคัญในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ร่วมกับกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค มาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ได้นำเข้าชุดตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ชนิดทราบผลเร็ว (HIV-1 Rapid Recency Testing) เพื่อนำไปใช้บูรณาการร่วมกับงานประจำในการบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีโดยสมัครใจ ในโรงพยาบาล จำนวน 35 แห่ง จากพื้นที่นำร่อง 13 จังหวัด

        วันที่ 14 – 18 ก.ย. 2563 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข ได้จัดการอบรมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นวิทยากรในการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และการเตรียมตัวอย่างควบคุมคุณภาพสำหรับชุดตรวจ HIV-1 Rapid Recency Testing เพื่อพัฒนาศักยภาพสนับสนุนด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจให้แก่ ห้องปฏิบัติการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่และเจ้าหน้าที่ให้การปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำร่อง รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งการอบรมมีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual meeting) โดยวิทยากรจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และในวันที่ 28 ก.ย. 2563 ได้มีการจัดอบรมขยายผลถ่ายทอดความรู้ (step down training) โดยวิทยากรที่ผ่านการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตร ได้นำความรู้มาถ่ายทอดต่อให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการตรวจการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ จำนวน 35 คน เพื่อให้เกิดความมั่นในในผลการทดสอบ ว่ามีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ และประเมินผลลัพธ์เพื่อวางแผนการขยายผลในการใช้เฝ้าระวังความชุกการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาตอบโต้ทางสาธารณสุขที่เหมาะสม เพื่อยุติปัญหาเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทยต่อไป
 
  
 
 
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
ตุลาคม 2563