สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-09-17

      การศึกษาระดับตะกั่ว แคดเมียม ปรอทและสารหนูในประชากรไทย  โดยมีอาสาสมัครชายและหญิงที่ไม่ได้รับสัมผัส โลหะทั้ง 4 ชนิดนี้ (non exposure) จำนวน 2,044 ราย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) สำหรับการศึกษา ผลกระทบ ต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหาการปนเปื้อนของโลหะ และใช้เป็นแนวทางวางมาตรการด้าน ความปลอดภัย  การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชน
 

ภาค

เพศ

ค่าเฉลี่ยระดับโลหะในประชากรไทย (ค่าต่ำ-ค่าสูง)

ตะกั่ว (µg/dL)

แคดเมียม (µg/L)

ปรอท (µg/L)

สารหนูรวม  (µg/gcreatinine)

เหนือ

ชาย

3.4
(12-21.7)

0.9
(0.2-2.8)

3.7
(1.2-13.2)

47.5
(6.3-349.8)

หญิง

2.1
(1.0-10.9)

0.6
(0.1-4.7)

3.4
(0.8-52.3)

36.5
(5.4-1400.4)

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ชาย

3.5
(1.0-17.6)

0.8
(0.2-7.7)

7.3
(1.4-35.8)

48.5
(5.0-297.0)

หญิง

2.3
(1.0-11.3)

0.7
(0.1-6.5)

5.7
(1.3-31.4)

41.4
(5.4-738.4)

กลาง

ชาย

3.4
(1.1-9.3)

0.6
(0.2-7.1)

2.6
(0.9-77.2)

45.2
(5.2-310.5)

หญิง

2.3
(1.1-20.4)

0.6
(0.2-4.5)

2.6
(0.5-24.8)

41.3
(5.1-77.0)

ตะวันออก

ชาย

3.1
(1.5-12.7)

0.9
(0.3-2.6)

3.1
1.3-8.8

59.8
(6.9-230.7)

หญิง

1.8
(1.0-9.1)

0.5
(0.1-1.7)

4.6
(0.7-79.6)

54.7
(8.6-1035.7)

ใต้

ชาย

3.2
(1.1-12.2)

0.8
(0.2-3.0)

7.2
(1.4-17.2)

91.6
(16.3-987.8)

หญิง

2.3
(1.0-18.6)

0.6
(0.1-3.0)

7.7
(1.7-38.1)

90.8
(11.9-2544.5)

-  อาสาสมัครมีอายุระหว่าง 20-70 ปี  และดำเนินการเก็บตัวอย่างอาสาสมัครระหว่างปี 2559-2560
-  ตะกั่ว แคดเมียมและปรอทในเลือด  สารหนูรวมในปัสสาวะ

 

ข้อมูลโดย ศูนย์พิษวิทยา  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กันยายน 2563