สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-09-28

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการสอบเทียบ ทวนสอบ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

   1.1 ปีงบประมาณ 2559
   1.2 ปีงบประมาณ 2561
   1.3 ปีงบประมาณ 2562
   1.4 ปีงบประมาณ 2563

 

2. E-book ความรู้ด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์

2.1 การบริหารจัดการเครื่องมือวัดอุณหภูมิ : การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point
2.2 การสอบเทียบไปเปต (Piston pipette) ภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
2.3 ความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมือ และตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Calibration and Checking intervals)

3. SOP/WI ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์

Link ไป DMSC QR code

ลำดับที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร แก้ไขครั้งที่
1 WI 13-00-093 การบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และประเมินผลการสอบเทียบ แก้ไขครั้งที่ 8
2 SOP 13-03-049 การสอบเทียบ Piston pipette แก้ไขครั้งที่ 8
3 SOP 13-03-052 การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ pH meter แก้ไขครั้งที่ 6
4 SOP 13-05-300 การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิระหว่างการใช้งาน (Intermediate check) โดยใช้ Ice point แก้ไขครั้งที่ 2

Link ไป Smart DI
ลำดับที่ รหัสเอกสาร รายชื่อเอกสาร แก้ไขครั้งที่
1 0600 SOP 0006 การทวนสอบบำรุงรักษาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid Chromatograph: HPLC) แก้ไขครั้งที่ 00
2 0600 SOP 0007 การตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer)โดยวิธี Ice point check แก้ไขครั้งที่ 00
3 0600 SOP 0008 การทวนสอบและบำรุงรักษาตู้อบร้อน (Hot Air Oven) แก้ไขครั้งที่ 00
4 0600 SOP 0009 การทวนสอบและบำรุงรักษาตู้อบเพาะเชื้อ (Incubator) แก้ไขครั้งที่ 00
5 0600 SOP 0010 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
(Thermal cycler machine, DNA amplifier, PCR machine)
แก้ไขครั้งที่ 00
6 0600 SOP 0011 การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)ของ Bio-Rad รุ่น CFX96 แก้ไขครั้งที่ 00

4. ภาพกิจกรรม

4.1 ปีงบประมาณ 2559
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานของการบำรุงรักษาและสอบเทียบไปเปต วันที่ 24-25 มีนาคม 2559

 

4.2 ปีงบประมาณ 2560
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การหาค่าความไม่แน่นอน และการอ่านใบรับรองผลการสอบเทียบ Piston pipette วันที่ 22 ธันวาคม 2559
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point วันที่ 8 สิงหาคม 2560

 

4.3 ปีงบประมาณ 2561
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point และการสอบเทียบ pH meter วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561
: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวนสอบ Auto pipette วันที่ 27 และ 30 เมษายน 2561
 

4.4 ปีงบประมาณ 2562
: มอบประกาศนียบัตรนักสอบเทียบไปเปต รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ตุลาคม 2561
: การอบรม เรื่อง ความรู้การสอบเทียบและการตรวจสอบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562
: การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 และครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 สิงหาคม 2562

 

4.5 ปีงบประมาณ 2563
: มอบประกาศนียบัตรนักสอบเทียบไปเปต รุ่นที่ 2 วันที่ 11 ตุลาคม 2562
: การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

: การตรวจสอบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยใช้ Ice point ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1 กันยายน 2563