สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-10-15

 

- การประยุกต์ใช้ GIS, GPS, and RS สำหรับการทำแผนที่และงานวิจัยด้านสาธารณสุข ส่วนที่ ๑ แนวคิด


- การประยุกต์ใช้ GIS, GPS, and RS สำหรับการทำแผนที่และงานวิจัยด้านสาธารณสุข ส่วนที่ ๒ การทำแผนที่

- การประยุกต์ใช้ GIS, GPS, and RS สำหรับการทำแผนที่และงานวิจัยด้านสาธารณสุข ส่วนที่ ๓ งานวิจัย
----------------------------------------------

  ดร. จิตติ จันทร์แสง และคณะฝ่ายพิพิธภัณฑ์แมลงและอนุกรมวิธานและสนับสนุนงานกีฏวิทยา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข