สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-08-13

โทรศัพท์ 0-2589-9850, 0-2951-0000-11 ต่อ

 

ชื่อห้อง

รายนาม

สายใน

สายนอก

โทรสาร

 

ผู้อำนวยการ
นายแพทย์ บัลลังก์ อุปพงษ์

 

99354-5

 

02-591-1912

 

02-591-1912

 

เลขา 
นางสาววรรณนิศา  นูหาร

 

99354-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

ฝ่ายบริหารทั่วไป    Administrat  
นางประคอง ศรีบรรทัดทอง

 

99200

 

02-589-9865

 
02-591-5449
02-589-9865

สารบรรณ Correspondence work group                

นางชนันท์ภัสส์   พรหมขัติแก้ว                               

 

99215

 
02-589-3408

 

02-951-1498

งานการเจ้าหน้าที่ Personal work group
ปิ้นดารา เทพสิงห์ทอง

 

99695

 

-

 

02-580-2283

งานการเงิน  Finance work group           

นายประวัติ โตกุลวัฒน์                     

 

99251

 

02-951-1299

 

02-591-5449

 งานพัสดุและการงบประมาณ Supply & Budget work Group

 นางประคอง ศรีบรรทัดทอง

 

 

99247

 

 02-591-9210

งานยานพาหนะ  Vehical work
นายดำรงฤทธิ์ วินัจ     

99249

 

 

02-591-5449

 งานธุรการ

นางกรุณา ศรัณยูประสิทธิ์

  99201,98038

02-580-9510

02-591-5449
02-589-9865

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและวิชาการ
Quality and Technical Development office
นางสาวนภวรรณ  เจนใจ

 

99259

 

02-591-0343

 

02-591-0343

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
นางสาวนภวรรณ เจนใจ

 

99305-1

 

02-589-9863

 

02-589-9863

 

สำนักงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
Laboratory Quality System Office Center
สิริพรรณ  แสงอรุณ
นางดวงกมล  อัศวุฒิมางกูร

 

99447

 

 

 

02-589-9867

 

ศูนย์ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการ
Coordinating Center for Technical Collaboration
นางสาวสุพิชฌาย์  เติมเสรีกุล

 

99242

 

 

 

 

 

กลุ่มไวรัสวิทยาทางการแพทย์

 

 

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหาร  Enteric virus unit
นายรติกร  กัณฑะพงศ์

 

99207

 

 

02-951-1024

ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ

นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์โอกาตะ

 

99305

 

 

 

02-591-5449

อาโบไวรัส Arboviris Unit
นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัติ              

 

99313

 

02-589-9867

 

02-951-1498

ฝ่ายไวรัสก่อมะเร็ง
Onccogenic Virus Unit
นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์โอกาตะ

 

99305

 

 

02-591-5449

ฝ่ายไวรัสตับ Hepatitis Unit
นายเกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัติ

 

99313

 

 

ฝ่ายไวรัสระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต
Neural and Cireulatory System virus unit
นางอัจฉริยา  ลูกบัว

 

99312

 

 

         

  

  02-591-5449

 

 

กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์

 

 

 

 

ฝ่ายแบคทีเรียลำไส้  Enteric Bacteria unit
นางสาวศรีวรรณา  หัทยานานนท์

 

99417

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป Miscellaneous unit
นางสาววันทนา  ปวีณกิตติพร

 

99302

 

02-951-1486

 

02-951-1486

ฝ่ายแบคทีเรียไร้อากาศ  Anacrobic Bacteria unit
ปิยะดา  หวังรุ่งทรัพย์

 

99302

    

 

 

02-591-5449

ฝ่ายทดสอบยืนยันเชื้อซาลโมเนลลาและชิกเกลลา
WHO Nation Salmonella and Shigella Center(nssc)
นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์

 

 

99250
99440
99413
99414

      
           -

 

02-591-5449

ฝ่ายตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียทางการแพทย์
Isolation and Identification of Media Bacteria unit
นางพิไลลักษณ์ อัคคไพบูลย์ โอกาดะ

 

99305

 

-

 

02-591-5449

ฝ่ายมัยโคแบคทีเรีย  Mycobactera unit
นางสาวจณิศรา ฤดีอเนกสิน          

 

99617
99535

 

-

 

02-591-5449

 

กลุ่มภูมิคุ้มกันวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเลปโตสไปโรสิส เมดิออยโดสิสและบรูเซลโลสิส

นาวสาววัชรี สายสงเคราะห์

ริกเก็ตเซีย

นายเดชา  แปงใจ  

 

99437

 

 

99436

 

 

02-965-9700

ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด
Tranafusion Trananitted Pathogens Dection
นางสาวสุภาพร  สุภารักษ์
99185
 
02-951-1428
ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูงและภูมิคุ้มกันวิทยา
Hazardous Pathogen Laboratory
นางสิริพรรณ  แสงอรุณ
98384
  02-965-9729

 

กลุ่มเชื้อราวิทยาและพาสิตวิทยา

 

 

 

 

 

ฝ่ายเชื้อราวิทยา  Mycology unit
นันทวรรณ  เมฆา
99302
  02-591-5449

ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค
Parasitology and Reservior Host Laboratory
นายเดชา แปงใจ

 

99442

 

-

 

02-591-5449

 
กลุ่มกีฎวิทยาทางการแพทย์
     
  ฝ่ายชีววิทยาและนิเวศวิทยา Biology and Ecllogy unit
นายจักรวาล  ชมพูศรี
99245
  02-591-5449
ฝ่ายศึกษาควบคุมแมลงทางชีววิธี
Biologocal Control unit
นางอุรุญากร  จันทร์แสง
99238
  02-591-5449
ฝ่ายควบคุมแมลงโดยใช้สารเคมี
Chemical Control unit
นางสาวพรรณเกษม  แผ่พร
99236
  02-591-5449
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และอนุกรมวิธานและ
สนับสนุนงานกีฏวิทยา
Taxonomy and Reference Museum Laboratory
จิตติ  จันทร์แสง

99231

99243

  02-591-5449

 

กลุ่มสัตว์ทดลอง Laboratory Animal Center
นวขนิษฐ์  สัจจานนท์

 

99230

 

02-591-5447

 

02-9510000-11ต่อ 99269

 

กลุ่มงานพิษวิทยาและชีวเคมี
ศูนย์พิษวิทยา
นางสาวดุษฏี พลภัทรพิเศษกุล

 

99717

 

02-951-1453


025898701
 
กลุ่มวินิจฉัยโรคกลาง
     
  หน่วยวินิจฉัยโรคกลาง
นางสาวนันทวรรณ เมฆา
99302
98437
  025915449
ฝ่ายทรัพยากรกลางทางห้องปฏิบัติการ
นางสาวอัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์
99312   029510183
 
ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ
     
  งานเตรียมเครื่องมือปลอดเชื้อ
Central Washing Section
นายนภา ปฐมโยธิน

 

99222

 

          -

  

02-589-5865

 

งานเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
Media Preparation Section
นางสาวทิพมาศ พูลพุ่ม

99441

 

          -

   02-591-5449

 

 

ฝ่ายจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
นายชัยวัฒน์ พลูศรีกาญจน์

 

99318

 

-

 

  02-591-5449

 

ศูนย์ประสานงานการตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ
Coordinating nCenter for Laboratory Testing andSurveillance
นันทวรรณ  เมฆา

 

 

99302

 

 

02-591-2153

 

 

02-591-2153

 
กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก
     
  นางสาวนภวรรณ เจนใจ
99259
 
025910343
  ฝ่ายโลหิตวิทยา
นางสาวสาวิตรี ด้วงเรือง
99325
 
025910343

 

สำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพบุคลากร
นายรติกร  กัณฑะพงศ์

 

99312
99438

 

02-951-1475

 

02-951-1475