สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-08-13

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518

พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523

พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533