สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

วันที่ :2020-08-13
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
นโยบายการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน
กฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุข
พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล