สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

Toxoplasmosis

วันที่ :2020-02-26

- Acute Toxoplasmosis
1. Toxoplasma lymphadonitis
2. Toxoplasma encephalitis


- Chronic toxoplasmosis
      เชื้อพาราสิตของโรคนี้คือ Toxoplasma gondii มักพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น สุนัข แมว หนู หมู เป็ด ไก่ และคน เป็นเชื้อในกลุ่ม coccidian แบ่งเป็นที่พบได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ trophozoite, cyst และ oocyst

      มักพบ oocyst ในอุจจาระของหนู, แมว ซึ่งระยะนี้อาจจะปะปนอยู่ในน้ำเละพื้นดินที่ชื้นแฉะ ส่วนที่พบได้ในคนเป็นระยะ trophozoite และ cyst

การติดต่อ
1. จากสัตว์สู่คน ผู้ที่เลี้ยงสุนัข, แมว ที่มีโอกาสไปสัมผัสกับอุจจาระของสัตว์หรืออาจพบเชื้อปนเปื้อนในอาหารเมื่อรับประทานเข้าไป เชื้อจะไปเจริญในร่างกาย ทำให้เกิดโรค
2. ทางเลือด จากแม่สู่ลูก โดยแม่อาจได้รับเชื้อก่อนตั้งครรภ์ เมื่อคลอดผ่านรกอาจทำให้ทารกได้รับเชื้อได้ ทำให้โอกาสที่จะพบเชื้อนี้ค่อนข้างสูงทั้งในเด็กเล็กและผู้ใหญ่

 

 

 

อุบัติการณ์

      ปี พ.ศ.2523 ตรวจพบในผู้ป่วยไทย 3 ราย ด้วยปฏิกิริยาทางน้ำเหลือง ตรวจพบเชื้อ Toxoplasma gondii ของผู้ป่วย 3 ราย จากการดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและยืนยันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน และโดยวิธีทดสอบด้วยปฏิกิริยาทางน้ำเหลืองพบผลบวกตรงกัน

อาการทางคลินิก

      Toxoplasmosis ในคนขึ้นกับอายุและภูมิคุ้มกันในร่างกายของผู้ป่วย โดยแบ่งตามระยะเวลาของโรค ออกเป็นกลุ่มดังนี้
      1. ชนิดเป็นมาแต่กำเนิด (congenital toxoplasmosis)
      2. ชนิดเป็นหลังเกิด (accuired toxoplasmosis) แบ่งออกเป็น
      - ชนิดเฉียบพลัน (acute toxoplasmosis) ผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ด้วยอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ
      - ชนิดเรื้อรัง (chronic toxoplasmosis) พบในมารดาที่ตั้งครรภ์ ทำให้มีผลความผิดปกติต่อเด็กในครรภ์

การวินิจฉัย

      1. ด้วยวิธี indirect haemagglutination test
      2. ด้วยวิธี immune fluorescent technique ร่วมกับการตรวจหา IgG, IgM antibody เพื่อหาปฏิกิริยา ภูมิต้านทานต่อเชื้อในกรณีที่มีการติดเชื้อชนิดเฉียบพลัน

 

การตรวจหาเชื้อ Toxoplasma gondii ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

 

ลำดับที่ ชื่อรายการตรวจวิเคราะห์ เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง &ปริมาณ อัตราค่าบริการ(บาท)
1 ตรวจ antibody ของ Toxoplasma gondii ด้วยวิธี Latex agglutination Latex agglutination ซีรัม 1-3 มิลลิลิตร 600
2 ตรวจ antibody IgG ของToxoplasma gondii (ELISA) ELISA ซีรัม 1-3 มิลลิลิตร 1,200
3 ตรวจ antibody IgM ของToxoplasma gondii (ELISA) ELISA ซีรัม 1-3 มิลลิลิตร 1,200

 

ฝ่ายพาราสิตและสัตว์รังโรค
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กุมภาพันธ์ 2563