สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วันที่ :2020-01-23

 

 

 

 

      วันที่ 21 มกราคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง ในการตรวจวิเคราะห์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยมีรองอธิบดี นายแพทย์สมชาย แสงกิจพร นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ให้นโยบายการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.) ทุกแห่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์จาก สวส.และศวก. เข้าร่วมประชุม

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
23 มกราคม 2563