สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

สวส. ร่วมกับ สสจ. กำแพงเพชร เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก

วันที่ :2020-01-21

 

      วันจันทร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 นายแพทย์ บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้เป็นประธานร่วมกับรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ โพธิ์ศรี แก้วศรีงาม เข้าร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานของโครงการ การประเมินชุดการตรวจวินิจฉัยแบบรวดเร็วทางห้องปฏิบัติการ (โดยเทคนิคฟูลออเรสเซนต์อิมมูนเอสเส) และการนำไปใช้ประเมินในพื้นที่มีการติดเชื้อไวรัสเดงกี ณ โรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาลคลองลาน โรงพยาบาลพรานกระต่าย และโรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก หัวหน้าห้องปฏิบัติทางการแพทย์  หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยใน Misterไข้เลือดออก และ ทีมระบาดวิทยาเครือข่ายทั้ง 5 โรงพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนการควบคุม ป้องกัน และ ลดการระบาดในพื้นที่ต่อไป

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
21 มกราคม 2563