สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

ประชุม เรื่อง การจัดทำ SWOT Analysis และการจัดทำ NIH Journal Club

วันที่ :2020-01-14

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดประชุม เรื่อง การจัดทำ SWOT Analysis และเสนอแนวทางการจัดทำ NIH Journal club ของสถาบันฯ โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็นประธาน (นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์) ณ ห้องประชุม A 203 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
10 มกราคม 2563