สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การอบรมเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ( Estimation of HIV Drug Resistance in People Living with HIV in Nepal )

วันที่ :2020-01-15

 

      เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขประเทศเนปาลมาฝึกอบรม เรื่อง Estimation of HIV Drug Resistance in People Living with HIV in Nepal  ณ ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้ออันตรายสูง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563

      หัวข้อการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี กลไกการเกิดการดื้อยา  เทคนิคในการตรวจหาเชื้อเอชไอวีดิ้อยา การออกแบบและการวางระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก  การวิเคราะห์ผลและแปลผลการดื้อยาจากตัวอย่างที่ส่งมาตรวจจากประเทศเนปาล นอกจากนี้ยังมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมืองานวิจัยด้านสาธารณสุขระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขประเทศเนปาลในอนาคต 

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
10 มกราคม 2563