สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (Enhancing Incorporation of Global and National Antimicrobial Resistance Surveillance: EIGNA) วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี

วันที่ :2020-01-07

 

 

        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข จัดการอบรมเรื่อง “การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก” โดยมี นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเป็ประธานเปิดการอบรม เพื่อสนับสนุนงานด้านระบบเฝ้าระวังการดื้อยาของประเทศไทย เน้นให้โรงพยาบาลเครือข่ายได้รับองค์ความรู้ในการตรวจวินิจฉัยเชื้อดื้อยา โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองเชื้อดื้อยา การให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องข้อควรระวังในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ การตรวจเชื้อดื้อยาที่รวดเร็ว และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการระบบเฝ้าระวังการดื้อยาระดับโลก (GLASS) รวมทั้งเพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการด้านการตรวจทดสอบเชื้อดื้อยาที่เป็นปัญหาในระดับต้นๆร่วมกับการขยายเครือข่ายระบบ GLASS ของประเทศ

 

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
6 มกราคม 2563