สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-02-21
.....................................................
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25632020-02-20
.....................................................
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา2020-02-21
.....................................................
   ประกาศเชิญชวน2020-03-02
.....................................................
   ประกาศร่าง TOR / ร่างเอกสารประกวดราคา (E-Bidding)2020-03-02
.....................................................
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง2020-02-21
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/1 ]

[1]

หมายเหตุ : เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (ชื่อหน่วยงานคือ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) http://www.gprocurement.go.th