สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการแบบฟอร์มการส่งตัวอย่าง ทั้งหมด

   แบบส่งตัวอย่างตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testing 2020-02-24
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์โดยเทคนิค Molecular Karyotyping2019-07-24
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวินิจฉัยในสัตว์ทดลอง2017-01-20
.....................................................
   แบบนำส่งตัวอย่างเพื่อตรวจโรคพิษสุนัขบ้าจากผู้ป่วย2017-01-20
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยวัณโรค 2016-04-07
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างการตรวจหาชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb typing) 2015-10-15
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเริม (Herpes Simplex Virus) 2015-09-03
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ 16 ชนิด 2015-09-03
.....................................................
   แบบแจ้งความประสงค์ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสระบบทางเดินหายใจ 2015-09-03
.....................................................
   แบบส่งตัวอยางเพื่อตรวจวินิิจฉัยโรคไข้หวัดใหญ่ 2015-09-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/5 ]

[1] 2 3 4 5 Next Last