สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส 2015-09-03
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีรายบุคคล (Human Immunodeficiency Virus) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยเชื้อบักเตรี, เชื้อรา และพาราสิต 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจหาเซลล์ภูมิคุ้มกัน(Lymphocytes) ชนิด CD4 และ CD8 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชีวเคมี 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัย TORCH (Toxoplasma gondii, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes Simplex virus) 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจพิษวิทยา 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างเพื่อตรวจสอบยืนยันชนิดแมลง 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดแมลงและพาหะนำโรค 2015-08-06
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคเรื้อน (Leprosy) 2015-08-06
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/4 ]

First Previous 1 [2] 3 4 Next Last