สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   Infographic รู้จัก...โรค COVID-192020-03-21
.....................................................
   คำแนะนำประชาชน การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ COVID-19 (วิธี PCR)2020-03-21
.....................................................
   คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางห้องปฏิบ้ติการ SARS-COV-22020-03-09
.....................................................
   แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับ 13 มกราคม 2563) 2020-01-15
.....................................................
   FACTSHEET กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคปอดอักเสบเฉียบพลันในจีน2020-01-06
.....................................................
   Infographic โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน2020-01-07
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2020-01-06
.....................................................
   แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 2020-01-06
.....................................................
   การประสานส่งตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรง 2020-01-06
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2020-01-06
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/3 ]

First Previous 1 [2] 3 Next Last