สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอกัเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับ 13 มกราคม 2563) 2020-01-15
.....................................................
   FACTSHEET กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์โรคปอดอักเสบเฉียบพลันในจีน2020-01-06
.....................................................
   Infographic โรคปอดอักเสบเฉียบพลัน2020-01-07
.....................................................
   แบบส่งตัวอย่างตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2020-01-06
.....................................................
   แบบรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน 2020-01-06
.....................................................
   การประสานส่งตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อปอดอักเสบรุนแรง 2020-01-06
.....................................................
   การตรวจวินิจฉัยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 2020-01-06
.....................................................
   การจัดการตัวอย่างและการตรวจวินิจฉัยโรคซาร์ส (SARS) ทางห้องปฏิบัติการ 2020-01-06
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/2 ]

First Previous 1 [2]