สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   กิจกรรมปีใหม่ 2561สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณุสข2018-01-15
.....................................................
   โครงการอบรม เรื่อง พรบ. การจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐2017-12-29
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 25602017-12-07
.....................................................
   การตรวจเยื่ยมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐2017-10-27
.....................................................
   สวส. ร่วมใจ ถ่ายทอดความรู้ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 25602017-09-25
.....................................................
   การจัดประชุม การนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10-11 สิงหาคม 25602017-09-19
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและปลวก วันที่ 17 สิงหาคม 25602017-08-22
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 25602017-08-04
.....................................................
   โครงการจัดอบรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-06-23
.....................................................
   การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 24 เมษายน 25602017-05-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 9/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next Last