สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   เดินรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่2020-08-20
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-23
.....................................................
   สวส. ร่วมกับ สสจ. กำแพงเพชร เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก2020-01-21
.....................................................
   ประชุม เรื่อง การจัดทำ SWOT Analysis และการจัดทำ NIH Journal Club2020-01-14
.....................................................
   ผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ติดตามการตรวจเชื้อ Novel Coronavirus 2019 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-01-13
.....................................................
   ศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 4.0 ด้วยโปรแกรม PACS2020-01-13
.....................................................
   การอบรมเชื้อเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส ( Estimation of HIV Drug Resistance in People Living with HIV in Nepal )2020-01-15
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพระดับชาติสู่ระดับโลก (Enhancing Incorporation of Global and National Antimicrobial Resistance Surveillance: EIGNA) วันที่ 6-7 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี2020-01-07
.....................................................
   การบรรยายและสาธิตการตรวจเชื้อวัณโรคด้วยชุดตรวจทีบีแลมป์ สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช2019-12-25
.....................................................
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ MOU กรมควบคุมโรค2019-11-27
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 8/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last