สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12-28 สิงหาคม 25572014-08-25
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านพันธุกรรมทางคลินิก ครั้งที่ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 25572014-08-20
.....................................................
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2557 วันที่ 1 สิงหาคม 25572014-08-20
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 การทบทวนลักษณะสำคัญขององค์กร ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขและการเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบราชการ วันที่ 25 -27 กรกฎาคม 25572014-08-05
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรคสัตว์สู่คนทางห้องปฏิบัติการ วันที่ 30 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 25572014-08-02
.....................................................
   การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MIMC2014 (Medical Insects Management and Control) แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วันที่ 21-22 กรกฏาคม 25572014-07-25
.....................................................
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 25572014-07-02
.....................................................
   การประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยจากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศไทยของเขตบริการสุขภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25572014-06-10
.....................................................
   ผู้รับทุนอบรมขององค์การอนามัยโลก (WHO Fellowship) จาก Democratic People’s Public of Korea (DPR Korea) ฝึกอบรมด้านการตรวจการดื้อยาต้านจุลชีพ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 25582015-01-21
.....................................................
   การอบรมข้อกำหนด ISO15189:2012 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25572014-06-30
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 7/15 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 Next Last