สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)2020-11-18
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรไลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2020-11-16
.....................................................
   ความก้าวหน้า อาคารศูนย์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (National Bio-resources center)2020-11-16
.....................................................
   การอบรมการจัดการความรู้ ( KM Club) ครั้งที่ 1/25642020-11-16
.....................................................
   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 10 พฤศจิกายน 25632020-11-13
.....................................................
   ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรามคำแหงศึกษาดูงานศูนย์พิษวิทยา2020-11-16
.....................................................
   การประชุมชี้แจงระบบ แผน แนวทางการจัดทำคำขอ และการขอรับการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 25652020-11-12
.....................................................
   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 9 พฤศจิกายน 25632020-11-10
.....................................................
   การประชุม/อบรม/สัมมนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 25632020-11-05
.....................................................
   การเชื่อมโยงข้อมูล Covid-19 จากระบบ Co-Lab ไปยังระบบ iLab Plus ด้วย ระบบ WebAPi2020-11-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 5/27 ]

First Previous 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last