สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ(DOC) ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 25592016-12-16
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดทิศทาง และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 25592016-11-11
.....................................................
   งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สวส. 2559 วันที่ 28 กันยายน 25592016-10-12
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-15
.....................................................
   การติดตามประเมินผลปฏิบัติงานวิจัยรอบ 10 เดือน ประจำปี 2559 โครงการวิจัยตามกลุ่มงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 8-9 สิงหาคม 25592016-08-11
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการรองรับโรคอุบัติใหม่และเชื้ออันตรายในประเทศไทย (Strengthening Laboratory Capacity for Emerging and Dangerous Pathogens in Thailand) วันที่ ๒๒-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙2016-07-07
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข โดยอาศัยองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัย" วันที่ 2-3 มิถุนายน 25592016-06-06
.....................................................
   กิจกรรมจัดการความรู้ (KM) นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า Biorisk นำพาสู่อาเซียน วันที่ 29 เมษายน 25592016-05-04
.....................................................
   งานสัมมนา พื่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีที่29 นวัตกรรมก้าวไกล วิจัยก้าวหน้า Biorisk นำพาสู่อาเซียน วันที่ 29 เมษายน 25592016-05-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา วันที่ 28 -29 มีนาคม 2559 ณ ห้องปทุมวัน โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี2016-03-29
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/17 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next Last