สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   สวส. ร่วมใจ ถ่ายทอดความรู้ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 กันยายน 25602017-09-25
.....................................................
   การจัดประชุม การนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10-11 สิงหาคม 25602017-09-19
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันกำจัดแมลงที่เป็นปัญหาสาธารณสุขและปลวก วันที่ 17 สิงหาคม 25602017-08-22
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 25602017-08-04
.....................................................
   โครงการจัดอบรม เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2017-06-23
.....................................................
   การสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 24 เมษายน 25602017-05-02
.....................................................
   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25602017-03-31
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-3 มีนาคม 25602017-03-09
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID Lab Network) เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25602017-02-28
.....................................................
   การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 25602017-02-27
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 4/18 ]

First Previous 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last