สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 25552012-10-05
.....................................................
   ภาพงานเกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2555 ณ. ห้องประชุมใหญ่ NIH วันที่ 24 กันยายน 25552012-09-26
.....................................................
   เอกสารการบรรยายเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (วันที่ 4 ก.ย.55) โดย: รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2012-09-14
.....................................................
   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 (วันที่ 3 ก.ย.55)โดย : อาจารย์เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ (ด้านวินัย) ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2012-09-14
.....................................................
   การสัมมนาเรื่อง ”สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ”2012-08-24
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก2012-07-30
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส2012-07-30
.....................................................
   ประชุมเครือข่ายการตรวจวัณโรคด้วย isothermal amplification –อุบลราชธานี2012-07-09
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค isothermal amplification และ สวส พบ ศวก - ชลบุรี2012-07-09
.....................................................
   สรุปการเปิดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องปฏิบัติการชันสูตร...ความพร้อมในปฏิบัติงานในกรณีภัยพิบัติ”2012-06-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 24/28 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 Next Last