สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   เอกสารการบรรยายเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (วันที่ 4 ก.ย.55) โดย: รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2012-09-14
.....................................................
   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 (วันที่ 3 ก.ย.55)โดย : อาจารย์เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ (ด้านวินัย) ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2012-09-14
.....................................................
   การสัมมนาเรื่อง ”สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ”2012-08-24
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก2012-07-30
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส2012-07-30
.....................................................
   ประชุมเครือข่ายการตรวจวัณโรคด้วย isothermal amplification –อุบลราชธานี2012-07-09
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค isothermal amplification และ สวส พบ ศวก - ชลบุรี2012-07-09
.....................................................
   สรุปการเปิดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องปฏิบัติการชันสูตร...ความพร้อมในปฏิบัติงานในกรณีภัยพิบัติ”2012-06-05
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 25582015-07-14
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2558” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ”วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 news!2015-07-09
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 23/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 Next Last