สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การจัดการ "เรือดและแมลงศัตรูรบกวน แบบบูรณาการ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท " เมื่อวันที่ 26 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   การอบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลในตลาด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   งานคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครบรอบ 26 ปี “พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ” วันที่ 18 เมษายน 25562013-04-23
.....................................................
   ชมรมจริยธรรม สวส. ถวายสมุดลงนามถวายพระพร และถวายสักการะ เนื่องในวันจักรี ณ. โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่10 เมษายน 25562013-04-10
.....................................................
   ภาพกิจกรรม โครงการการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi) ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 25562013-03-01
.....................................................
   ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการการตรวจเชื้อวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ผลเร็วด้วยวิธี real-time PCR ระหว่าง 13 - 15 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
   ภาพกิจกรรมงาน "กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ บขส. ห่วงใย โดยสารปลอดภัยห่างไกล วัณโรค” (Healthy บขส.) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“แนวทางการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการสาธารณสุข เพื่อรองรับโรคระบาด ภัยพิบัติ และโรคข้ามพรมแดน ” 15 มีนาคม 25562013-03-18
.....................................................
   ภาพการฝึกอบรมการจัดการเรือดและแมลงรบกวนในโรงแรมแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 25562013-03-12
.....................................................
   ภาพการฝึกอบรมแนวทางใหม่ในการควบคุมยุงพาหะไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 25562013-03-12
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 21/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 Next Last