สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

   โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
.....................................................
   การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
.....................................................
   ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
.....................................................
   แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
.....................................................
   แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
.....................................................
   แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03
.....................................................
   สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
.....................................................
   เปิดบริการ "การตรวจวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยวิธีการ Real-time PCR" 2015-08-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/2 ]

First Previous 1 [2]