สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   ประชุมความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัยตามมาตรฐานสากล ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ2021-02-10
.....................................................
   แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตรวจ HbA1c แห่งชาติ ประจำปี 2564 ฝ่ายปฏิบัติการด้านเชื้อถ่ายทอดทางการให้เลือด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2021-02-09
.....................................................
   ประชุมเรื่อง ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อดื้อยา (AMR Lab Information Sharing System: ALISS)2021-02-08
.....................................................
   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-2 (วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)2021-02-05
.....................................................
   สัมมนาออนไลน์ "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 1/2564 เรื่อง : แนวทางการบริหารจัดการทางห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ2021-02-04
.....................................................
   การประชุมหารือเรื่องการสนับสนุนข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการญี่ปุ่น-ไทย สำหรับ COVID-192021-02-04
.....................................................
   ประชุม การสำรวจ Test facility OECD GLP ภายใต้โครงการการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพภายใต้ระบการยอมรับร่วมของข้อมูล(MAD : OECD GLP) ระยะที่ 12021-02-05
.....................................................
   การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเครือข่ายตรวจ SARS-CoV-22021-02-04
.....................................................
   สัมมนาออนไลน์ "Webinar DMSc-EID Network" ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง Keys for Establishing a Molecular Diagnostics Laboratory2021-02-04
.....................................................
   ฝ่ายโลหิตวิทยา กลุ่มพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ดำเนินแผนการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวินิจฉัย alpha- thalassemia และ beta- thalassemia ประจำปี 25642021-01-29
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/27 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last