สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง (พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ ปีงบประมาณ 2562) วันที่ 22 เมษายน 25622019-04-24
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือวิจัยของศูนย์ความร่วมมือการวิจัยโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น วันที่ 7 มีนาคม 25622019-03-20
.....................................................
   กิจกรรมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ กลุ่มกีฏวิทยาทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 25622019-03-01
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านพิษวิทยา การจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25622019-02-21
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวัณโรคทางห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Tuberculosis-loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25622019-02-20
.....................................................
   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 25622019-02-06
.....................................................
   การประปานครหลวงเข้ารับฟังสรุปผลโครงการวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NIH2018-11-01
.....................................................
   กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการสนับสนุนและยกย่องคนดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑2018-10-12
.....................................................
   บันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่ ชุดตรวจวัณโรค เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม และ 4 กันยายน 25612018-09-05
.....................................................
   การแสดงผลงาน การพัฒนาชุดตรวจวัณโรค รู้ผลเร็ว ในการประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 25612018-09-05
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 2/18 ]

First Previous 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Last