สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Biorisk management training tool kit" สำหรับ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในจังหวัดภาคกลางรุ่นที่ 1 วันที่ 9-11 มีนาคม 25582015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดเครื่องมือ Biorisk management training tool kit สำหรับบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข" วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 25582015-05-26
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยสู่การเป็นวิทยากร (Training-of-Trainers) วันที่ 12-16 มกราคม 25582015-05-26
.....................................................
   การประชุมและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง เครื่องมือฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk Management Training Toolkit) วันที่ 22-23 ธันวาคม 25572015-05-25
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า 24-25 พฤศจิกายน 25572015-05-25
.....................................................
   MOU BETWEEN DEPARTMENT OF MEDICAL SCIENCES,THAILAND AND RAKUNO GAKUEN UNIVERSITY,JAPAN MAY 7,20152015-05-08
.....................................................
   การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2558 “สุขภาพโลก สุขภาพเรา เข้าใจในระบบคุณภาพ” วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-28
.....................................................
   สัมมนา"การส่งเสริมจริยธรรม และความสามัคคีของ สวส." วันที่ 23 เมษายน 25582015-04-27
.....................................................
   การอบรมความรู้พื้นฐานความปลอดภัยสำหรับพนักงานห้องทดลอง วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 25572015-04-24
.....................................................
   การอบรมความรู้พื้นฐานเรื่อง ความปลอดภัยในการขนส่งตัวอย่างเชื้ออันตรายสำหรับ พนักงานขับรถ วันที่ 6-7 ตุลาคม 25572015-04-24
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 17/18 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 Next Last