สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 15-17 ก.พ.582015-04-24
.....................................................
   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข นำคณะประชุมหารือความร่วมมือวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมหาวิทยาลัยโอซาก้า ด้านโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำและ ลงนามในข้อตกลงร่วมมือวิจัย 5 ปี2015-04-07
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจการติดเชื้อ ประจำปี 2558 วันที่ 12-13 มีนาคม 25582015-03-24
.....................................................
   ภาพงานครบรอบ 24 ปี การสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 25532010-08-23
.....................................................
   สรุปการบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางของ สวส. ในมุมมองของผู้นำองค์กร” ในงานสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครบรอบ 25 ปี2012-06-05
.....................................................
   งานประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขสังคมแห่งการเรียนรู้ก้าวสู้ปีที่ 252011-04-29
.....................................................
   ภาพงานการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบของชมรม วันที่17 มีนาคม 25542011-03-21
.....................................................
   ภาพงานการสัมมนาประสานสัมพันธ์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 25532010-09-06
.....................................................
   เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการใช้งานและตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 25582015-02-17
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 17/17 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17]