สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   แสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ รับโอวาทไปปฏิบัติงานตามนโยบาย2015-10-13
.....................................................
   งานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สวส. 2558 วันที่ 25 กันยายน 25582015-09-29
.....................................................
   ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบโล่รางวัล ผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม แก่ชมรมจริยธรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เมื่อวันที่ 4 กันยายน 25582015-09-09
.....................................................
   การจัดการความรู้ด้านสารเคมี พิษวิทยาและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ จ.นครปฐม วันที่ 27-28 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการ Thailand-Japan Research Collaboration Center for Emerging and Re-emerging Infections (RCC-ERI) วันที่ 20 สิงหาคม 25582015-09-01
.....................................................
   ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้รับพระราชทานโล่รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานจริยธรรมดีเด่นระดับกรม วันที่ 26 สิงหาคม 25582015-08-31
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ Bi-Regional Workshop on Strengthening the Capacity of Japanese Encephalitis (JE) Laboratory Network in the WHO South-East Asia and Western Pacific Region , Bangkok, Thailand, 17-21 August 20152015-08-31
.....................................................
   การอบรมสมาชิกการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการการตรวจเอชไอวีและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี วันที่ 18 สิงหาคม 25582015-08-25
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 9 เดือน ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 25582015-09-04
.....................................................
   การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MIMC2015 (Medical Insects and Animals Management and Control) แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 25582015-02-13
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 16/27 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next Last