สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ MIMC2014 (Medical Insects Management and Control) แนวทางใหม่ในการควบคุมยุงและแมลงอื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข วันที่ 21-22 กรกฏาคม 25572014-07-25
.....................................................
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -2 กรกฎาคม 25572014-07-02
.....................................................
   การประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยจากการเสริมไอโอดีนทั่วประเทศไทยของเขตบริการสุขภาพที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 25572014-06-10
.....................................................
   ผู้รับทุนอบรมขององค์การอนามัยโลก (WHO Fellowship) จาก Democratic People’s Public of Korea (DPR Korea) ฝึกอบรมด้านการตรวจการดื้อยาต้านจุลชีพ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 12 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 25582015-01-21
.....................................................
   การอบรมข้อกำหนด ISO15189:2012 (ข้อกำหนดเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 25572014-06-30
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพด้วยโปรแกรม WHONET”2014-06-23
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Molecular techniques for detection of avian influenza and MERS – CoV” เมื่อวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 25572014-05-06
.....................................................
   ภาพงานสัมมนาวิชาการเพื่อการจัดการความรู้ "บ้านและสถานที่ทำงานปลอดภัยจากแมลงรบกวน" Healthy Home and Workplace เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 25572014-04-25
.....................................................
   ภาพงานสถาปนา สวส. ครบรอบ 27 ปี “พี่สร้างฐาน น้องสานต่อ” เมื่อวันที่ 21 เมษายน 25572014-04-25
.....................................................
   การฝึกอบรม เรื่อง Training program on BSL-3 and viral isolation ที่สถาบันฯ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๘ มี.ค.๕๗2014-04-23
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 16/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 21 22 23 24 Next Last