สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การสัมมนาเรื่อง ”สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ”2012-08-24
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก2012-07-30
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส2012-07-30
.....................................................
   ประชุมเครือข่ายการตรวจวัณโรคด้วย isothermal amplification –อุบลราชธานี2012-07-09
.....................................................
   ประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิค isothermal amplification และ สวส พบ ศวก - ชลบุรี2012-07-09
.....................................................
   สรุปการเปิดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องปฏิบัติการชันสูตร...ความพร้อมในปฏิบัติงานในกรณีภัยพิบัติ”2012-06-05
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปฏิบัติการเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ในเขตบริการสุขภาพที่ 4 วันที่ 10 กรกฏาคม 25582015-07-14
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 2558” และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการ”วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 news!2015-07-09
.....................................................
   การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 25582015-07-03
.....................................................
   ชาวกรมวิทย์ฯ แบ่งปันสิ่งของเพื่อผู้ต้องขังหญิงและลูกน้อยในเรือนจำคลองเปรม วันที่ 1 กรกฎาคม 25582015-07-02
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 15/18 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 Next Last