สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การฟื้นฟูเทคนิคการตรวจวินิจฉัย โรคไข้หวัดใหญ่ด้วยวิธี PCR” ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 25562013-03-01
.....................................................
   การปฏิบัติงานโครงการ "สุขภาพดี แท็กซี่ไทย" การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง (Healthy Taxi)2013-01-16
.....................................................
   การสัมมนาเรื่องเทคโนโลยีการจัดการตัวเรือดที่ดื้อต่อสารเคมีแบบบูรณาการ2012-12-12
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโครงการด้านโรค” ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ.เชียงราย2012-12-06
.....................................................
   การสัมมนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2012-11-13
.....................................................
   พิธีมอบรางวัลตามโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่นโดยรองผู้ว่าราชการกทม.และผู้บริหาร2012-11-03
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 25552012-10-05
.....................................................
   ภาพงานเกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2555 ณ. ห้องประชุมใหญ่ NIH วันที่ 24 กันยายน 25552012-09-26
.....................................................
   เอกสารการบรรยายเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (วันที่ 4 ก.ย.55) โดย: รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2012-09-14
.....................................................
   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 (วันที่ 3 ก.ย.55)โดย : อาจารย์เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ (ด้านวินัย) ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2012-09-14
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 14/18 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 Next Last