สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการงานวิจัย” สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖2013-12-02
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูความรู้ของเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยไวรัสเดงกีทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖2013-11-25
.....................................................
   Susan Best , Director of National Serology Reference Laboratory, Australia เยี่ยมชมสถาบันฯ และ หารือเรื่อง HIV test kit evaluation, HIV EQAS เมื่อวันที่ 19 พย. 25562013-11-21
.....................................................
   งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่” วันที่ 26-28 สิงหาคม 25562013-09-25
.....................................................
   การฝึกอบรมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-29
.....................................................
   การอบรมเรื่อง"ความรู้พื้นฐานการวัดและการสอบเทียบทางอุณหภูมิ" เมื่อวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๖2013-08-27
.....................................................
   การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 วันที่ 16-18 มิถุนายน 25562013-06-19
.....................................................
   สัมมนา เปิดบ้าน (Open house) เพื่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับวิทยาลัยแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   การจัดการ "เรือดและแมลงศัตรูรบกวน แบบบูรณาการ สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท " เมื่อวันที่ 26 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
   การอบรมเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการสุขาภิบาลในตลาด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 25562013-04-29
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 12/18 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 Next Last