สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

รายการกิจกรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ทั้งหมด

   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการโครงการด้านโรค” ๒๘ –๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จ.เชียงราย2012-12-06
.....................................................
   การสัมมนาเครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2012-11-13
.....................................................
   พิธีมอบรางวัลตามโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่นโดยรองผู้ว่าราชการกทม.และผู้บริหาร2012-11-03
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์โรคคอตีบทางห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 25552012-10-05
.....................................................
   ภาพงานเกษียณอายุราชการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปี 2555 ณ. ห้องประชุมใหญ่ NIH วันที่ 24 กันยายน 25552012-09-26
.....................................................
   เอกสารการบรรยายเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (วันที่ 4 ก.ย.55) โดย: รองศาสตราจารย์ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2012-09-14
.....................................................
   เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 (วันที่ 3 ก.ย.55)โดย : อาจารย์เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ (ด้านวินัย) ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัย และระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข2012-09-14
.....................................................
   การสัมมนาเรื่อง ”สืบเนื่องความรู้ คู่สถาบันฯ”2012-08-24
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการตรวจวินิจฉัยโรคมือเท้าปาก2012-07-30
.....................................................
   อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีดื้อยาต้านไวรัส2012-07-30
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 12/16 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 Next Last