สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การเภสัชกรรม และองค์การสุรา ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุขของประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 25602017-03-31
.....................................................
   การประชุมคณะกรรมการบริหารความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือการวิจัยด้านโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น วันที่ 2-3 มีนาคม 25602017-03-09
.....................................................
   การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่(EID Lab Network) เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 25602017-02-28
.....................................................
   การอบรมเครือข่ายดำเนินแผนทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 25602017-02-27
.....................................................
   การอบรม เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาวินัยและจริยธรรม วันที่ 26 มกราคม 25602017-02-16
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟื้นฟูความรู้ตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 สู่ความสอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)และการเตรียมการเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards: TPSA) วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 25602017-02-14
.....................................................
   ประชุมกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 ธันวาคม 25592017-01-17
.....................................................
   การฝึกอบรมการฟื้นฟูความรู้ด้านระบบคุณภาพ หัวข้อเรื่อง การหาค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ Auto pipette วันที่ 22 ธ ค 25592017-01-04
.....................................................
   การอบรมสัมมนาเรื่องการจัดการความรู้ด้านพิษวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 19-20 ธันวาคม 25592016-12-26
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบติดตามแผนงาน/งบประมาณ(DOC) ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 13 ธันวาคม 25592016-12-16
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 10/24 ]

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next Last