สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

รายการข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด

   ปรับปรุงอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ ปี พ.ศ. 25622019-05-29
.....................................................
   ผลการสำรวจความพึงพอใจรอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2019-03-25
.....................................................
   คำแนะนำในการส่งโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2018-09-28
.....................................................
   โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)2018-03-21
.....................................................
   การเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ นวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 25622017-09-21
.....................................................
   ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2017-05-03
.....................................................
   แบบฟอร์มหน้ากล่องพัสดุ สำหรับการ รับ-ส่ง ไปรษณีย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข2016-09-29
.....................................................
   แจ้งเรื่อง การติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส และ บริการ MailGoThai สำหรับบุคลากรภายใน สวส.2016-01-05
.....................................................
   แผนการดำเนินงานควบคุมภายในและแผนการติดตามประเมินผล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2015-08-03
.....................................................
   สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่และระบบเฝ้าระวังฯของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์2015-08-03
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/2 ]

[1] 2 Next Last