สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

National Institute of Health of Thailand

   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย วันที่ 29 มกราคม 25622019-02-06
.....................................................
   การประปานครหลวงเข้ารับฟังสรุปผลโครงการวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ NIH2018-11-01
.....................................................
   กิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมการสนับสนุนและยกย่องคนดีครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ และงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑2018-10-12
.....................................................
   บันทึกเทปโทรทัศน์เผยแพร่ ชุดตรวจวัณโรค เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม และ 4 กันยายน 25612018-09-05
.....................................................
   การแสดงผลงาน การพัฒนาชุดตรวจวัณโรค รู้ผลเร็ว ในการประชุม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อหยุดยั้งวัณโรคในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 25612018-09-05
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายสูงและเชื้ออุบัติใหม่ วันที่ 11-12 กรกฎาคม 25612018-08-23
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 9 เดือน ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2018-07-16
.....................................................
   คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรภูฏาน ดูงานด้านห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วันที่ 22 มิถุนายน 25612018-07-04
.....................................................
   "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพี่สู่น้อง" (พี่สร้างฐานน้องสานต่อปีที่ 4) ในวันที่ 26 เมษายน 25612018-05-21
.....................................................
   การประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ (Biorisk Management) วันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑2018-05-16
.....................................................
รายการข้อมูล  [ Page: 1/17 ]

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next Last