สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH OF THAILAND

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ข้อ

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 162 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552