โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2563

 

การสนับสนุนและยกย่องคนดี

คัดเลือกคนดีสวส. ประกาศผลและรับรางวัลในงานสถาปนาสถาบันฯ (เม.ย.)

 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (สวส.) ได้มีกิจกรรมส่งเสริมยกย่องคนดีจำนวน ๒ รอบ ในแต่ละะปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจในการทำความดีอย่างต่อเนื่อง ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขได้มีการยกย่องบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่ทำความดี ตามหลักคุณธรรมอัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ สามัคคี ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และอัตลักษณ์ชาติคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

         ในแต่ปีเมื่อได้ คนดี สวส.ในรอบแรก (๑ ต.ค. - ๓๑ มี.ค.) จะมีพิธีมอบรางวัล คนดี สวส. ในงานวันสถาปนาของสถาบันซึ่งจัดขึ้นในปลายเดือนมษายน ของทุกปี แต่เนื่องจากในปีนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 จึงมีคำสั่งให้งดจัดงานดังกล่าว ทางชมรมจึงได้จัดให้มีการเผยแพร่ ยกย่องบุคคลที่ทำความดี ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ Line ,เพจของชมรม และ บอร์ดของชมรม